2 årsavdelingen.

Velkommen til 2 års avdelingen i Davinas barnehage. Vi på 2 årsavdelingen er opptatt av å skape trygge og omsorgsfulle rammer for barna. Omsorg og trygghet er en viktig forutsetning for barnas trivsel, læring og utvikling. Vi voksne skal møte barnas behov, være lyttende og anerkjennende overfor barna.  Barna skal også oppleve å bli sett og forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for.  

Våre fokusområder

Barnas språk, sosiale kompetanse og den motoriske utviklingen er områder som er viktige aspekter i barnas utvikling som vi skal støtte, utvikle, utfordre og stimulere i barnehagen. Det fysiske miljøet er tilrettelagt med ulike bevegelsesmuligheter som blant annet er å hoppe, gå opp og ned trapper, krype under og over hyller. Vi skaper et variert språkmiljø med bl.a. bøker, sanger, rim, regler, eventyrstunder og fortellinger med konkreter. Barna får også mulighet til å oppleve glede ved å bruke språket og kommunisere med andre.

Vårt hovedfokus er på lek som er den viktigste læringsarenaen i barnehagen og har en egenverdi som skal anerkjennes. Barnas sosiale kompetanse og språk blir stimulert og utviklet gjennom lek med andre. Barna skal utfolde seg i leken og få uttrykke de følelsene, inntrykkene og opplevelsene de får gjennom hverdagen. Vi har lekegrupper hvor vi tilrettelegger med leker og aktiviteter som barna er interesserte i. Vi ønsker å skape gode relasjoner mellom barna og skape et inkluderende miljø. Vi voksne skal være veilede, støtte, delta i og berike leken på barnas premisser.

Overgang fra 2 årsavdeling til storbarnsavdeling

Våre 2 åringer er på besøk oppe hos de store barna for å hilse på og leke med nye voksne og barn. Barna blir også kjent med lekene, og det fysiske miljøet på den nye avdelingen. Dette skjer før barna har startet oppe, da vi ønsker at overgangen mellom avdelingene skal være trygg og god, slik at barna får en fin barnehagestart.

Vi på avdelingen er et team med engasjerte og kompetente voksne med ulike egenskaper som synliggjøres i arbeidet vårt med barna. Vi er positive med mye latter, glede og humor. Vi skal være rollemodeller for barna der vi formidler gode verdier, holdninger og vise respekt for hverandre. Vi er kreative med mange ideer og tilrettelegger med variert lek og aktiviteter som bidrar utvikling på alle områder. Vi jobber for at barna skal få en trygg hverdag hos oss, hvor vi ser hvert enkelt barn og tilrettelegger ut i fra barnas forutsetninger og behov.